epranali

This is educational blog.

Res

Breaking news

शुक्रवार, २ डिसेंबर, २०२२

Cries of Animals

   Cries of Animals


1.Dog-bark कुत्र्यांचे भुंकणे


2.Swallow-twitter पाकोळ्यांचा किलबिलाट


3. Crows-craw कावळे काव काव करतात


 4.Flies-buzzमाशा भणभण करतात


5  Kittens -mewमांजराची पिली म्याव म्याव करतात


6.Elephant -trumpet

हत्तीचे ओरडणे


7.Mice -Squak उंदिर चूं चूंकरतात


8.Parrots -Talk पोपटाचे बोलणे


9.Hawks -scream ससाणे किंकाळतात


10. Asses -bray गाढवे ओरडतात


11. Wolves -yell लांडगे ओरडतात


12. Oxen -low बैल हंबरतात


13. Bees-hum माशा भणभण करतात


 14. Pigeons -coo पारवे घुमतात


15. Lions -crow सिंह गर्जना करतात


16. Cocks -crow कोंबडे आरवतात


17. Tigers-roar वाघ डरकाळ्या फोडतात 


18. pigs-grunt डुकरे गुरगुर करतात


 19. snakes-hiss साप फुत्कारतात 


 20. Birds-chirp पक्षी गातात


 21. cattle-low गुरे हंबरतात


 22. Monkeys-chatter माकडे ची ची करतात


 23. Ducks- quack बदके क्वॅक क्वॅक करतात


 24. Puppies-yelp कुत्र्याचे पिले याक याक करतात


 25. Hens -Cackle कोंबड्या कुक - कुक करतात


26. Sparrows-Chirp चिमण्या चिव चिव करतात


 27. Cats-mew मांजरे म्यॉव म्यॉव करतात


 28. Frogs -croak बेडूक डराव डराव करतात


29.Doves - coo कबुतरे घुमतात


30. Swan -cry राजहंस कुंजन करतात

 

31. Nightingales- sing बुलबुल गातात


32. Geese- cackle हंस कलकल करतात


33. camels- grunt उंट गुडगुडतात


34. Jakals -howकोल्हे घुत्कार करतात


35. Owls- hoot घुबड घुत्कार करतात


36. Horse -neigh घोडे खिंकाळतात


37.Vultures- Scream गिधाडे किंकाळतात


38 Bears- growl अस्वले गुरगुरतात

 

39 Claves- low वासरे हंबरतात


40 Lambs - bleatमेंढरे बेबे करतात 


41 Ravens- croakकारकोचे काव काव करतात 


42 Bulls- bellows बैल हंबरतात


43 Eagles- scream गरूड़ पक्षी किंचाळतात


44 Foxes- bark कोल्हे भुंकतात


45 Sheep -bleat मेंढया बे बे करतात


46 peacockes - Scream मोर किंचाळतात


47 Kites - scream रातकिडे किरकिर करतात


48 Hhyenas- laugh  तरस खिसळतातकोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा